Garanti - 10 års produktgaranti

Produktgarantien omfatter:

 • Isolerglassruter garanteres for dugg mellom glassene
 • Beslagene garanteres for styrke
 • Produktene garanteres for stabilitet og holdbarhet

Forutsetninger

 • Eventuelle transportskader skal være varslet og utbedret
 • Produktene skal være forskriftsmessig montert etter Nordvestvinduets anvisninger og Norsk Byggforskningsinstitutts byggdetaljblader
 • Produktene skal være overflatebehandlet fra fabrikk, og dokumentert vedlikeholdt og smurt etter Nordvestvinduets vedlikeholdsinstruks
 • Garantier gjelder ikke skader som oppstår på grunn av uforsvarlig bruk
 • Garantien gjelder kun for produkter produsert av Nordvestvinduet AS, det vil si ikke handelsvarer. For handelsvarer gjelder garantier minimum etter kjøpsloven, eller underleverandørs utvidede garantier

Garantien dekker

 • Utbedring av produktet eller levering av erstatningsprodukt når produktet ikke kan utbedres
 • Direkte utskiftningskostnader inntil 5 år
 • For glassfeil gjelder retningslinjer fra Isolerglassprodusentenes forening
 • Se garantibestemmelser for isolerglassruter IPF

Frister

For synlige feil og mangler ved levering gjelder varsel og frister i henhold til kjøpsloven (private) og NS 8409 (firmakjøp).

Garantien dekker ikke

 • Utskiftningskostnader direkte eller indirekte etter 5 år
 • Utgifter til kraner/stillaser/lifter og lignende når erstatningsprodukt (hele eller deler) ikke kan bringes til utskiftningsstedet via normale adkomstveier
 • Bygningsmessige arbeider eller demontering av tilstøtende bygningskomponenter
 • Eventuelt tilstøtende etterarbeider av snekker, maler, puss eller dekorasjonsarbeider

For silicon-limt glass (for limte glasshjørner og eksponert spacer), glass i rullende materiell og spesielt utsatt virksomhet, gjelder spesielle avvikende garantiregler for glass - se garantibestemmelser for isolerglassruter fra Isolerglassprodusentenes forening.