Vårt arbeid med åpenhetsloven

Nordvestvinduet jobber aktivt for å sikre at vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår egen virksomhet og i leverandørkjeden vår. Dette inngår som del av bedriftens arbeid med alle de 3 bærekrafts-dimensjonene (miljø, samfunn og økonomi/styring), som i dag er integrert i bedriftens overordnede strategier.

PwC har utviklet en 5-stegsmodell for å tilnærme seg arbeidet med åpenhetsloven.

Modellen er basert på OECDs veileder for aktsomhets­vurderinger. Vi i Nordvestvinduet har besluttet å bruke denne modellen i vårt arbeid med åpenhetsloven. 

1. Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer 

Ansvarlighet er forankret i våre prosesser og dokumenter for virksomhetsstyring, inkludert etisk standard for leverandører. Ansvaret for gjennomføring av arbeidet med etikk i leverandørkjeden defineres i selskapets styrende dokumenter.

2. Analysere egen virksomhet og forretningsforbindelser 

Kartlegge / få oversikt over det som er vesentlig / hvor vi kan påvirke. Vi tar ut lister over våre leverandører og forretningspartnere og kategoriserer disse basert på omsetning, geografi, kompleksitet, produkttype og tjenestetype.

3. Risikoklassifisering 

Det er vurdert risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle kategorier av selskapets leverandører.

Vi klassifiserer leverandører inn i risikokategorier og fokuserer på hvilken risiko de enkelte leverandører eksponerer oss for, og hvor det er høyest risiko for brudd på menneskerettigheter.

Viktige elementer som vurderes er:

  • Land / geografi
  • Industri
  • Kompleksitet i leverandørkjeden
  • Selskapsform

4. Gjennomføre risikobaserte bakgrunnsundersøkelser og kontroller/overvåking

I vårt arbeid med å gjennomgå våre leverandører har vi gjennomført en digital spørreundersøkelse til dem. Sentrale spørsmål i denne undersøkelsen knytter seg til åpenhetsloven, men vi har også spørsmål som vedrører leverandørene sitt arbeid med ESG-analyser og FN sine bærekraftsmål. Noen av resultatene av denne undersøkelsen vises i grafer lenger nede på siden. Resultatet av hele denne undersøkelsen kan du få på epost ved å kontakte oss.

5.  Systematisere og rapportere

Forbedringstiltak eller mangler hos leverandører følges opp slik at vi sikrer at forholdene ordnes opp i. Vi logger avvik og resultater og rapporterer på dette i bedriftens GRI-rapport.

For mer informasjon om hvordan vi jobber for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, send en e-post til per.mathisen@nordvestvinduet.no.

Resultat av undersøkelse

Av 13 utsendte forespørsler om utfylling av spørreundersøkelse ble 11 utfylt innen fristens utløp. Her er noen resultat:

Oppfyller bedriften kravene
i Åpenhetsloven? 

Har bedriften strategi for, og følger opp ESG (environmental social governance) aktivt? 

Bedriften gjennomfører risikovurdering og følger opp tiltak knyttet til klimaendringer? 

På en skala fra 1-6 hvor 6 er best, hvor god er bedriften på åpenhet? 

Bedriften fokuserer på at alle arbeidstakere skal få like rettigheter og muligheter? 

Bedriften fokuserer på etterlevelse av menneskerettigheter?